Current Members

Prof. Dr. Shigeki Kuwata
Prof. Dr. Yoshihito Kayaki

Ryo Watari

Kentaro Kawasaki
Minori Yoshida
Takuya Harada
Takeru Sugiyama
Shogo Takahashi
Kazuki Shinozaki
Genta Horiguchi